Chính sách bảo mật

Ứng dụng này thu thập một số Dữ liệu Cá nhân từ người dùng của nó.

Tài liệu này có thể được in để tham khảo bằng cách sử dụng lệnh in trong cài đặt của bất kỳ trình duyệt nào.


 • Chủ sở hữu và người kiểm soát dữ liệu
 • Các loại dữ liệu được thu thập
 • Trong số các loại Dữ liệu Cá nhân mà Ứng dụng này tự thu thập hoặc thông qua bên thứ ba, có: Trình theo dõi; Dữ liệu sử dụng.

Chi tiết đầy đủ về từng loại Dữ liệu cá nhân được thu thập được cung cấp trong các phần dành riêng của chính sách quyền riêng tư này hoặc bằng văn bản giải thích cụ thể được hiển thị trước khi thu thập Dữ liệu.
Dữ liệu cá nhân có thể được Người dùng cung cấp miễn phí hoặc, trong trường hợp Dữ liệu sử dụng, được thu thập tự động khi sử dụng Ứng dụng này.
Trừ khi có quy định khác, tất cả Dữ liệu mà Ứng dụng này yêu cầu là bắt buộc và việc không cung cấp Dữ liệu này có thể khiến Ứng dụng này không thể cung cấp dịch vụ của mình. Trong trường hợp Ứng dụng này nêu cụ thể rằng một số Dữ liệu là không bắt buộc, Người dùng có quyền không truyền đạt Dữ liệu này mà không gây hậu quả đến tính khả dụng hoặc chức năng của Dịch vụ. Người dùng không chắc chắn về Dữ liệu cá nhân nào là bắt buộc có thể liên hệ với Chủ sở hữu.
Bất kỳ việc sử dụng Cookie nào - hoặc các công cụ theo dõi khác - của Ứng dụng này hoặc của chủ sở hữu dịch vụ bên thứ ba được Ứng dụng này sử dụng đều phục vụ mục đích cung cấp Dịch vụ mà Người dùng yêu cầu, ngoài bất kỳ mục đích nào khác được mô tả trong tài liệu hiện tại. và trong Chính sách cookie, nếu có.

Người dùng chịu trách nhiệm về mọi Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba được thu thập, xuất bản hoặc chia sẻ thông qua Ứng dụng này và xác nhận rằng họ có sự đồng ý của bên thứ ba để cung cấp Dữ liệu cho Chủ sở hữu.


Phương thức và nơi xử lý Dữ liệu


I. Phương pháp xử lý

Chủ sở hữu thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy Dữ liệu trái phép.

Việc xử lý Dữ liệu được thực hiện bằng máy tính và/hoặc các công cụ hỗ trợ CNTT, tuân theo các quy trình và phương thức tổ chức có liên quan chặt chẽ đến các mục đích đã chỉ ra. Ngoài Chủ sở hữu, trong một số trường hợp, Dữ liệu có thể được truy cập bởi một số loại người phụ trách, có liên quan đến hoạt động của Ứng dụng này (quản trị, bán hàng, tiếp thị, pháp lý, quản trị hệ thống) hoặc các bên bên ngoài (chẳng hạn như bên thứ ba). nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật bên, nhà cung cấp dịch vụ thư, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, công ty CNTT, cơ quan truyền thông) được Chủ sở hữu chỉ định, nếu cần, làm Người xử lý dữ liệu. Danh sách cập nhật của các bên này có thể được Chủ sở hữu yêu cầu bất cứ lúc nào.


III. Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Chủ sở hữu có thể xử lý Dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng nếu áp dụng một trong những điều sau:

Người dùng đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Lưu ý: Theo một số luật, Chủ sở hữu có thể được phép xử lý Dữ liệu cá nhân cho đến khi Người dùng phản đối việc xử lý đó (“chọn không tham gia”) mà không cần phải dựa vào sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào sau đây. Tuy nhiên, điều này không áp dụng bất cứ khi nào việc xử lý Dữ liệu Cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu;

 • việc cung cấp Dữ liệu là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với Người dùng và/hoặc cho mọi nghĩa vụ trước hợp đồng;
 • việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Chủ sở hữu phải tuân theo;
 • việc xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi thẩm quyền chính thức được giao cho Chủ sở hữu;
 • việc xử lý là cần thiết vì mục đích vì lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu hoặc bên thứ ba theo đuổi.

Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu sẽ sẵn lòng giúp làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho việc xử lý và đặc biệt liệu việc cung cấp Dữ liệu cá nhân có phải là yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hay yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng hay không.


III. Địa điểm

Dữ liệu được xử lý tại văn phòng điều hành của Chủ sở hữu và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý.
Tùy thuộc vào vị trí của Người dùng, việc truyền dữ liệu có thể liên quan đến việc chuyển Dữ liệu của Người dùng sang một quốc gia khác ngoài quốc gia của họ. Để tìm hiểu thêm về nơi xử lý Dữ liệu được chuyển đó, Người dùng có thể kiểm tra phần chứa thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Người dùng cũng có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc truyền Dữ liệu đến một quốc gia ngoài Liên minh Châu Âu hoặc tới bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế hoặc được thành lập bởi hai hoặc nhiều quốc gia, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc, cũng như về các biện pháp bảo mật được thực hiện của Chủ sở hữu để bảo vệ Dữ liệu của họ.
Nếu bất kỳ hoạt động chuyển nhượng nào như vậy diễn ra, Người dùng có thể tìm hiểu thêm bằng cách kiểm tra các phần có liên quan của tài liệu này hoặc hỏi Chủ sở hữu bằng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.


IV. Thời gian lưu

Dữ liệu Cá nhân sẽ được xử lý và lưu trữ trong khoảng thời gian được yêu cầu theo mục đích thu thập dữ liệu.

Vì thế:

 • Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa Chủ sở hữu và Người dùng sẽ được lưu giữ cho đến khi hợp đồng đó được thực hiện đầy đủ.
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập vì lợi ích hợp pháp của Chủ sở hữu sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đó. Người dùng có thể tìm thấy thông tin cụ thể liên quan đến lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu theo đuổi trong các phần liên quan của tài liệu này hoặc bằng cách liên hệ với Chủ sở hữu.
 • Chủ sở hữu có thể được phép lưu giữ Dữ liệu cá nhân trong thời gian dài hơn bất cứ khi nào Người dùng đồng ý cho việc xử lý đó, miễn là sự đồng ý đó không bị rút lại. Hơn nữa, Chủ sở hữu có thể có nghĩa vụ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian dài hơn bất cứ khi nào được yêu cầu làm như vậy để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền.
 • Sau khi hết thời gian lưu giữ, Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền cải chính và quyền di chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

V. Mục đích của việc xử lý

Dữ liệu liên quan đến Người dùng được thu thập để cho phép Chủ sở hữu cung cấp Dịch vụ của mình, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, đáp ứng các yêu cầu thực thi, bảo vệ quyền và lợi ích của mình (hoặc của Người dùng hoặc bên thứ ba), phát hiện mọi hoạt động độc hại hoặc gian lận, cũng như những thứ sau: Phân tích.

Để biết thông tin cụ thể về Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho từng mục đích, Người dùng có thể tham khảo phần “Thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu cá nhân”.
Thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích sau và sử dụng các dịch vụ sau:

 • Phân tích
 • Quyền của Người dùng
 • Người dùng có thể thực hiện một số quyền nhất định đối với Dữ liệu của họ được Chủ sở hữu xử lý.

Cụ thể, Người dùng có quyền thực hiện những việc sau:

 • Rút lại sự đồng ý của họ bất cứ lúc nào. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý khi trước đó họ đã đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân của họ.
 • Phản đối việc xử lý Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu của họ nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý không phải là sự đồng ý. Thông tin chi tiết được cung cấp trong phần dành riêng dưới đây.
 • Truy cập dữ liệu của họ. Người dùng có quyền tìm hiểu xem Dữ liệu có đang được Chủ sở hữu xử lý hay không, nhận thông tin tiết lộ về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và nhận bản sao Dữ liệu đang được xử lý.
 • Xác minh và tìm cách khắc phục. Người dùng có quyền xác minh tính chính xác của Dữ liệu của họ và yêu cầu cập nhật hoặc sửa dữ liệu đó.
 • Hạn chế việc xử lý Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền, trong một số trường hợp nhất định, hạn chế việc xử lý Dữ liệu của họ. Trong trường hợp này, Chủ sở hữu sẽ không xử lý Dữ liệu của họ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ dữ liệu đó.
 • Yêu cầu xóa hoặc xóa Dữ liệu cá nhân của họ. Trong một số trường hợp nhất định, Người dùng có quyền yêu cầu Chủ sở hữu xóa Dữ liệu của họ.
 • Nhận Dữ liệu của họ và chuyển nó sang bộ điều khiển khác. Người dùng có quyền nhận Dữ liệu của mình ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy, đồng thời, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, có thể truyền Dữ liệu đó đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều khoản này được áp dụng với điều kiện Dữ liệu được xử lý bằng phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của Người dùng, dựa trên hợp đồng mà Người dùng là một phần hoặc dựa trên nghĩa vụ trước hợp đồng.
 • Nộp đơn khiếu nại. Người dùng có quyền đưa ra khiếu nại trước cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền của mình.
 • Chi tiết về quyền phản đối việc xử lý
 • Khi Dữ liệu Cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, để thực hiện thẩm quyền chính thức được giao cho Chủ sở hữu hoặc vì mục đích vì lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu theo đuổi, Người dùng có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách đưa ra lý do liên quan đến tình huống cụ thể của họ để xử lý. biện minh cho sự phản đối.

Tuy nhiên, người dùng phải biết rằng nếu Dữ liệu cá nhân của họ được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, họ có thể phản đối việc xử lý đó bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ lời biện minh nào. Để tìm hiểu xem Chủ sở hữu có đang xử lý Dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, Người dùng có thể tham khảo các phần có liên quan của tài liệu này.


VI. Cách thực hiện các quyền này

Mọi yêu cầu thực hiện quyền của Người dùng có thể được chuyển đến Chủ sở hữu thông qua chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Những yêu cầu này có thể được thực hiện miễn phí và sẽ được Chủ sở hữu giải quyết sớm nhất có thể và luôn trong vòng một tháng.

Thông tin bổ sung về thu thập và xử lý dữ liệu


Hành động pháp lý
Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được Chủ sở hữu sử dụng cho mục đích pháp lý tại Tòa án hoặc trong các giai đoạn dẫn đến hành động pháp lý có thể xảy ra phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng này hoặc Dịch vụ liên quan không đúng cách.
Người dùng tuyên bố biết rằng Chủ sở hữu có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của cơ quan công quyền.


Thông tin bổ sung về Dữ liệu Cá nhân của Người dùng
Ngoài thông tin có trong chính sách quyền riêng tư này, Ứng dụng này có thể cung cấp cho Người dùng thông tin bổ sung và thông tin theo ngữ cảnh liên quan đến Dịch vụ cụ thể hoặc việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu.


Thông tin không có trong chính sách này
Chủ sở hữu có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc thu thập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân bất cứ lúc nào. Vui lòng xem thông tin liên hệ ở phần đầu của tài liệu này.Những thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này
Chủ sở hữu có quyền thực hiện các thay đổi đối với chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Người dùng của mình trên trang này và có thể trong Ứng dụng này và/hoặc - trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý - gửi thông báo cho Người dùng thông qua bất kỳ thông tin liên hệ nào có sẵn để chủ sở hữu. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên, tham khảo ngày sửa đổi cuối cùng được liệt kê ở phía dưới.
Nếu những thay đổi ảnh hưởng đến các hoạt động xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của Người dùng, Chủ sở hữu sẽ thu thập sự đồng ý mới từ Người dùng, nếu cần.Hướng dẫn xóa dữ liệu người dùng

Đầu tiên hãy vào "Thông tin tài khoản", sau đó chọn xóa tài khoản và bấm xác nhận. Sau khi xóa tài khoản, bạn sẽ không thể khôi phục lại dữ liệu đã xóa, vui lòng lưu lại thông tin cần thiết trước khi xóa.

guide 1 guide 2

Mọi thắc mắc khác về xóa thông tin vui lòng gửi email tới: support@acclienminh.vn